Sulgener
       Wortschätzle
  Was mĕr doĕ hŏt - no meh diese Seite alle Seiten
263 miggĕ bremsen Soll e miggĕ odĕr săuĕ lău?
264 mihchdĕlĕ schlecht riechen Dees mihchdĕlĕt scho, dees äß e nimme.
265 mischdschbrŏătĕ düngen Wär it ge mischdschbrŏătĕ gŏht, därf au it ge maiĕ.
266 molftĕrĕ mit großen Bissen essen Muĕsch it so molfdĕrĕ, sunsch vĕrkirnsch de no.
267 muggsĕ aufmucken Jetz wo‘s zschbŏht isch, joomĕrĕt se - vŏrhär hŏt se it gmuggsĕt.
268 năădräcklĕ verwöhnen Wemmĕr ĕm äwl ällĕs năădräcklĕt, no wird ĕr niĕ ĕrwaggsĕ.
269 năăflehzĕ sich hinlegen Dŏ sin se năăgflehzĕd wiĕ d‘Jingĕr ăm Eelbärg.
270 năăkeiĕ hinfallen ‘S isch it arg, wenn ĕ Kindle mŏl năăkeit, dees hŏt it weit nab.
271 neglĕ vor Kälte schmerzen Duĕ d‘Henschĕ nă, sunsch neglĕt dĕr nŏchhär d‘Hend.
272 noddlĕ rütteln Där kăă ăn dĕ Diirschnall noddlĕ so lăng ĕr will, deen lŏß e nimme rih.
273 oăm duĕ jmd. den Haushalt führen Wo ĕr Pfarrĕr wŏrrĕ isch, hŏt ĕm sei Schweschdĕr duĕ.
274 pfuhdĕ schlafen Muĕsch am Nŏmiddag it schlŏŏfĕ, bloß ă weng pfuhdĕ.
275 pfuhzgĕ platzen Diĕ rode Wirscht muĕß mĕr lăngsăm hŏaß machĕ, sunsch pfuhzgĕd se.
276 rabduĕ ernten Deă mĕr d‘Epfl rab. - Am beschdĕ machĕd mĕr Moschd drăus.
277 schdrembĕrlĕ geziert gehen Dĕ nei Vikar schdrembĕrlĕt so wiĕ wenn ĕr schŏ hailig gschbrochĕ wäär.
278 scheniĕrĕ schämen Dŏ dät e me scheniĕrĕ, wenn e soo rumlaufĕ miĕßt.
279 schreiĕ weinen Grad hŏt‘s no gschrăuĕ, jetz lacht‘s schŏ widdĕr.
280 schuhsĕ rauschen Wenn dĕ Schnee schmilzt, schuhsĕd ‘s Wassĕr in Kirnbach nab.
281 sŏăchĕ pinkeln Där kă it ămŏl grad sŏăchĕ.
282 uff dĕ Latt hăn ablehnen Där hŏt me uff dĕ Latt, dem kăn e nints rächt machĕ.
283 umkeiĕ umfallen Machsch Eisele uff d‘Sohlĕ, no keisch it so leicht um bei deem Gladdeis.
284 vĕrhebbĕ zurückhalten Ăm liebschdĕ het e‘n vĕrmeeblĕd, abĕr i hăn‘s grad no vĕrhebbt.
285 vĕrkirnĕ verschlucken Dees Kindle hŏt se ămĕ Epflschnitz vĕrkirnt, glopf ĕm au uff dĕ Buggl.
286 vĕrliggĕrĕ schätzen lernen Etz hŏt ĕr ‘s Likehrle drinkĕ vĕrliggĕrĕt, etz kăn ĕr ‘s nimme lău.
287 vĕrmurglĕ zerknittern Jetz hŏsch die Hoos grad fimf Minutĕ ăă, schŏ isch se vĕrmurglĕd.
288 vĕrninzĕ heruntersetzen Wenn se dees Kindle äwl so verninzĕt, wird niĕ nints räăchts drăus.
289 vĕrschimpfiĕrĕ verunstalten Des neimodisch Radio vĕrschimpfiĕrt di gănz Schdubbĕ.
290 vĕrschlupfĕ sich verstecken Isch dees Meidle heit schenănt, ăm liĕbschdĕ däät‘s vĕrschlupfĕ.
291 vĕrschobbĕ etwas verstecken Wemmĕr ‘s Gäld untĕr dĕ Matratz verschobbĕt, bringt‘s koĕne Zinsĕ.
292 vĕrschwätzĕ denunzieren I vĕrschwätz de it, wenn dĕ mĕr au oĕn von denĕ klautĕ Epfl gisch.
293 weiflĕ schwanken Wär richtig Walzĕr dănzĕ will, därf vŏr ăm Weiflĕ kei Ăngscht hăn.
294 wummslĕ wimmeln Dŏ wummslĕds grad so vŏr lăutĕr Schbatzĕ.
295 zĕmmĕzulftĕrĕ grob zusammennähen Wemmĕr ‘s Soggĕ fliggĕ it kă, muĕß mĕr se halt zĕmmĕzulftĕrĕ.