Sulgener
       Wortschätzle
  Gscholdĕ un bruddlĕd diese Seite alle Seiten
296 Bagaasch Gesindel Etz hoggt di gănz Bagaasch im Pfauĕ, oĕnĕr so bsoffĕ wiĕ dĕ ăndĕr.
297 Bähmulle Langweiler Nŏch m Uffwachĕ bin e ăml ăn räăchtĕ Bähmulle.
298 Blŏŏdĕr Angeber Diĕ munnt, se wär ebbis bessĕrs, dăbei isch se blooß so ă Blŏŏdĕr.
299 Briĕle Jammerlappen Dees isch ă räăchtĕ Briĕle, där joomĕrĕt dă gănze Daag.
300 Drägglĕr Pedant Wemmĕr ällĕs gănz gnau nimmt, kunnt mĕr zu nints.
301 Driabschbitz hinterlistiger Mensch Där schbillt äwl soo făul, daß ĕs dă Schiedsrichtĕr it sieht.
302 Driĕle Trödler Mit deem kăă mĕr it schaffĕ, dees isch ăn Driĕle.
303 Fatzge eitler Angeber Was macht där Fatzge mit seim Fatzgĕläbble?
304 Gäălfiĕßlĕr Badener In Lauterbach fengt schŏ s‘Gäălfiĕßlerlănd ăă.
305 Graasdaggl dummer Mensch Was schwätzt där Graasdaggl widdĕr fir ăn Drägg răus!
306 Gschiĕr Frauenzimmer Mit deem Gschiĕr wŏăß mĕr niĕ wo mĕr drăă isch.
307 Hămballe Ungeschickter Dees isch halt au so ăn Hămballe vom Hintĕrsulgĕ.
308 Hennĕfiddlĕ Angsthase Wenn ĕr it so ă Hennĕfiddlĕ wär, däät ĕr se mŏl frŏŏgĕ.
309 Huddlĕr Pfuscher Diĕ Huddlĕre schdopft mine Sockĕ nimme, diĕ zulfdĕrĕt se blooß so zemmĕ.
310 Huĕtsimpl Blödmann Där Huĕtsimpl kapiĕrt nints, au wemmĕr‘s ĕm fimfmŏl vĕrzellt.
311 Koor Bande Dees gănze scheihailige Koor, dees hăn e uff dĕ Latt.
312 Lachkättĕr ständig lachender Mit däărĕ Lachkättĕr kăăsch it ămŏl ă ärnschts Wärtle schwätzĕ.
313 Lăhmarsch antriebsloser Mensch Deen Lăhmarsch muĕsch zu seim Glick zwingĕ.
314 Latschare Nichtsnutz Hen sich am Sunndig vŏr dĕ Kirch uff ăm Latschare-Platz troffĕ, sin abĕr it niigăngĕ.
315 Lugĕbeidl Lügner Däăr hŏt me oĕmŏl riiglegt, dem glaub e nints me.
316 Lumpĕziffĕr Lumpenpack So ă Lumpĕziffĕr, oĕnĕr liĕdrigĕr wiĕ dĕ ăndĕr!
317 Prachtsbachl überheblicher Mensch Wemmĕr d‘Năăs so nuff duĕt, no fällt mĕr ibĕr s kleinschte Schdoĕle.
318 Răubăuz Grobschlächtiger Där sieht ăus wiĕ ăn Răubăuz, isch abĕr doch ăn feinĕ Măă.
319 Riĕbĕgschih Vogelscheuche Wemmĕr sich ă weng neimodisch ăzieht, sagĕt se glei Riĕbĕgschih zu eim.
320 Ripp böse (Ehe-) Frau Där gŏŏt äwl friă hoĕm, sunsch schtŏŏt sei Ripp mit ăm Wällholz ăn dĕ Dihr.
321 Schlenkĕl Schlingel Scho asĕ kloĕ hŏt dees Schlenkele ällĕs griĕgt, was se hŏt wellĕ.
322 Seggl Schimpfwort Dees isch it blooß ăn Seggl, dees isch ăn Schŏŏfseggl.
323 Siăch schlauer Mensch Dees hŏt ĕr widdĕr năăgriĕgt, dees isch schŏ ăn Siăch.
324 Zŏrnigl jähzorniger Mensch Glei zreißt‘s ĕn, ĕr hŏt schŏ ăn ritzroodĕ Meggl.