Sulgener
       Wortschätzle
  Beim Buur un in dĕ Naduur diese Seite alle Seiten
53 Badenkĕ Schlüsselblumen Witt ă Schdreißle Badenkĕ, i dät dĕr ă baar rupfĕ?
54 Beigle Stapel Etz hemmĕr ă schees Beigle Holz vor ăm Hăus, etz kă dĕ Wintĕr kommĕ.
55 Bettsaichĕr Buschwindröschen Im Birgĕwälle dussĕ hŏts Bettsaichĕr g‘het.
56 Bisumml Hummel Schdächĕt etz diĕ Bisummlĕ odĕr schdächĕt se it?
57 Bluĕschd Baumblüte In Schrămbärg dunnĕ hen d‘Beem schŏ Bluĕschd.
58 Dribbl Kurbel Dĕ Bulldog hŏt mĕr mit ăm Dribbl ăăgwŏrfĕ.
59 Fläddĕr Schmetterling, Motte Desch ămŏl ăn scheenĕ Fläddĕr, it bloß so ă Modd.
60 Gitzĕbohnĕ Graupelschauer Gitzĕbohnĕ gheerĕt zum Abrilwäddĕr.
61 Gullĕr Hahn Ăn guĕdĕ Gullĕr wird säldĕ fätt.
62 Haggĕ Stier Dŏmŏls hŏt mĕr d‘Haggĕ no zu dĕ Kiĕ gfiĕrt.
63 Haibahrn Heuschober Im Haibahrn kă mĕr se guĕt vĕrschlupfĕ.
64 Haibĕd Heuernte Wenn‘s in d‘Haibĕd gŏht, miĕssĕt älle mithälfĕ.
65 Hailiăchĕr Heuhaken Nemm dĕ Hailiăchĕr un gugg, ob‘s Hai it z‘hŏăß wird im Bahrn.
66 Hauĕ Hacke Diĕ Hauĕ isch vŏrnĕ schŏ gănz rund vun dem schdeinigĕ Boddĕ.
67 Heinzĕ Trockengestell für Heu Dŏ lăngĕt koĕne Schochă, dŏ miĕßĕt mĕr Heinzĕ machĕ.
68 Ilgĕ Lilien Duĕsch ă weng Hennĕmischd nă, no git‘s scheene Ilgĕ.
69 Kraddĕ geflochtener Korb Wemmĕr beim Ärĕläsĕ Glick ghet hŏt, hŏt mĕr ăm Ŏbĕd ăn Kraddĕ voll hoĕmschlŏăpfĕ kennĕ.
70 Mischdlachĕ Gülle Mischdlachĕ schmeggt halt it nŏch Veigele.
71 Moggele Tannenzapfen Gŏŏsch mit, mir găngĕt in d‘Moggele?
72 Monătle Tausendschönchen Di großĕ Gensebliĕmle hen Monătle ghŏăßĕ.
73 Rossbollĕ Pferdeapfel, Löwenzahn A gănze Wies vollĕr Rossbollĕ, dees isch halt schee.
74 Sägis Sense D‘Sägis gheert erschd denglĕd, no haut se bessĕr.
75 Schäăr Maulwurf Hŏt mĕr ächd fir ăn Schwănz vommĕ Schäăr zeă Pfennig griĕgt?
76 Schbinnĕhudlĕ Spinnwebe Där schafft so lăngsăm, bei dem gits no Schbinnĕhudlĕ zwischĕ dĕ Fingĕr.
77 Schdihpĕr Stütze Bessĕr mĕr duĕt ăn Schdihpĕr nă, sunsch kracht där Aschd no nab.
78 Schdŏăzlĕr Dürres Kraut Dees git niĕ koĕ Bloĕmĕkohl, dees isch jŏ bloß so ăn Schdŏăzlĕr.
79 Schees Kutsche Dĕ Bilbuur hŏt no ă Schees im Schopf ghet.
80 Schochĕ Haufen Diĕ däät ăm liĕbschdĕ uff iĕrĕn Kaffee no ăn Schochĕ machĕ.
81 Schopf Scheune Dĕ Bilbuur hŏt no ă Schees im Schopf ghet.
82 Zirengĕ Flieder Undĕr ăm Zirengĕbusch schmeggds bsundĕrs guĕt.