Sulgener
       Wortschätzle
  Kindĕrsachĕ diese Seite alle Seiten
176 Aale Liebkosung Gäb mĕr au ĕ Aale!
177 Bibbele Küken Ăus gäĕle Bibbele wärĕt weiße Hennĕ.
178 Bobbĕl Knäuel Diĕ macht ăus ămĕ aldĕ Wollĕbobbĕl no ă baar scheene Soggĕ.
179 Bodschămbĕr Nachttopf Dees Kindle brăucht kei Windl mee, dees gŏht schŏ uff dă Botschămbĕr.
180 Budsch Klaps Beim Fangĕrle schbillĕ hŏt mĕr ăn Budsch geă.
181 Butzele Baby Bei dĕ Nŏchbĕre isch ‘s Butzele schŏ kommĕ.
182 Dŏŏbĕ Fingerabdruck Vŏr laudĕr Dŏŏbĕ kă mĕr bal nimme ăus ĕm Fenschdĕr guggĕ.
183 Driĕlĕr Sabberlatz Wär driĕlĕt beim Ässĕ griĕgt ăn Driĕlĕr.
184 Futschele Ferkel Virzeh Futschele drinkĕt ăus oĕrĕ Sau.
185 Gaggele Ei Ăus deem Gaggele mach e dĕr ă Oxĕaug.
186 Gihchtĕr Baby-Grinsen Hŏt‘s de ăglacht odĕr war‘s bloß ăn Gihchtĕr?
187 Gischbl schwächliches Kind Dees Kindle sott mee ässĕ, des isch jŏ bloß ăn Gischbl.
188 Grääble Ritze Wenn ‘s Kindle lăng im Grääble schlŏŏfd, git ‘s it so schnell ă neis.
189 Grodd Kröte Was isch ăn ĕrĕ Grodd schŏ groddĕfalsch?
190 Gumpĕ Wasserloch Wenn‘s daut, kăă mĕr guĕt Gumpĕ băuĕ.
191 Hennĕdäbbele Kleine Schritte Hennĕdäbbelesweis kunnt mĕr au fĕrsche.
192 Kuĕmoggele Kälbchen Nochbĕrs Buur sei Kuĕ hŏt Moggele griĕgt.
193 Meidleschmecker frühreifer Junge Där Buĕ isch äwl bei dĕ Meidle, bsundĕrs bei oĕrĕ.
194 Menschle Mädchen Se isch asĕ klei schŏ ă raffiniĕrts Menschle gsi.
195 Mulle Katze Au ă Mulle hŏt Krallĕ, diĕ lŏsst se nints gfallĕ.
196 Nachtgrabb Kinderschreck Wenn‘s dunkl wird, muĕsch heim, sunsch holt de dĕ Nachtgrabb.
197 Radlrutsch Tretroller Ăn Luftrollĕr isch bessĕr wiĕ so ăn aldĕ Radlrutsch.
198 Rolle Urin ‘S Kindle muăß ă Rolle.
199 Rolle Kater Wenn d‘Katz rollig isch, kunnt dă Rolle un no git‘s Katzĕmusik.
200 Schäddĕrle Kinderklapper Däăr duĕt, wiĕ wemmĕr ămmĕ Kind s‘Schäddĕrle wägnimmt.
201 Schbatt Flicken Dŏ kaufĕ mĕr kei neie Hoos, dŏ machĕ mĕr ă Schbättle druff.